Glenda Gresham

Assistant Registrar

ggresham@johnmarshall.edu

(678) 916-2616

Education

B.S., Clayton State University

M.S., Capella University