Glenda Gresham

Assistant Registrar

ggresham@johnmarshall.edu

678-916-2616

Education

B.S., Clayton State University